من عاشقِت هستم

تقــدیم به همسرم " به مهربانترین مـرد ِ زندگیم "

من عــاشقت هستـم
چشمات که می دونه
وقتـی غــزل می گــم
بــا من کـــه می خونه
مـن عـــاشقت هستم
بــه تــو، چه دل بستـم
بـا مــن نبــاشــی تــــو
مـــن تـــوی بن بستــم
من عـــاشقت هستــم
بـــا مـــن مـــــــدارا کـن
ایـــن قلــــــب غمگینـــو
خــــــــودت مــــداوا کن
من عـــاشقت هستـم
آرومـــــــــم انگـــــــاری
بـــا اینکـــه هُـشیــارم
خوابــــــم تـــوو بیداری
من عــاشقت هستـم
مـــن از تــــو لبــریـــزم
از بوســــه ی لبهـــات
ســـریـــزه ســـریــــزم
من عــاشقت هستـم
چشمــای تــو دنیـاس
مــرد منــی عشقــــم
دنیـــای مـن زیبـــــاس

https://www.academytaraneh.com/75807کپی شد!
1301
۵۱