آلمان شرقی و غربی

این حس دوس داشتنو از من نگیر
به حس دوس داشتنم ایمان بیار

تو رو خدا یه ذره مهـــربون باش
منو به دست سرد جاده نسپار

یه روز سر دو راهی توو زندگیت
بهم نگو بــــــرو خدا نگهــــــــدار

چجوری بی تو میتونم رد بشم
از تلخی این سرنوشت بیمـــار

ما آلمان شرقی و غربی شدیم
بذار یهــــــــو فرو بریزه دیـــــــوار

منو به دست سرد جاده نسپار
بهم نگو برو خدانگهـــــــــــــــدار

به حس دوس داشتنم ایمان بیار
بذار یهو فرو بریزه دیــــــــــــــــوار

از این نویسنده بیشتر بخوانید: