فصل رویا

بیا با من بیا ،تو شبِ جاده
بیاباهم بریم، تا فصل رویا
بیا بشنو صدااا،،یِ پایِ آبو
بیا با هم بریم، تا پشت دریا

بیا بشکن طلسسسسمو تویِ لبهات
بذا تا بپره، از چشمت این خواب
بیا ماهی بشیم، بازم دوباره
برایِ حوضِ نق ،قاشی سهراب

*یه روز خواهد رفت/ رویایِ من با باد
پر میشم از حسِ / فروغ فرخزاد
یه روز غم میره/ از قصه یِ سیمین
روزی که می فهمی / قصیده یِ پروین*

پری شم توشبات، مومو ببافی
بچرخیم تووویِ با غِ آآآآآآآآلبالو
بگیر دستم برات، باناز برقصم
بسازیم قصه ییی ،از جنس شاملو

می ترسم حسِ دسسستامو نفهمی
یه وقت باور کنی، حرفام دروغه
بیا با من بمون، تا آخر رااااااااه
نترس احساسم از ،جنس فروغه

https://www.academytaraneh.com/75646کپی شد!
1534
۲۹