تـــرک مــی خـــورم!

نــــذار قـلـبـت آرامـش و گـم کـنـه
پریشون بشی من تـرک می خورم
تو سردت بشه منجمد می شم از
زمستون هزار دفعه چک می خورم

مــی تــونــم تــصــور کـنـم ایـن روزا
فقط بی کسی بـا تو سر مـی کنه
تـو ایـن دوری مـن پـا بـه پـای تـوأم
یــه زن مـردشـو مـردتـر مـی کـنـه

تــصــور نـکـن چـون کـه دوری ازم
بــرای یــه لــحـظـه ازت غــافـلــم
واسه اینکه آرامش و حس کـنـی
یـه عـمـر بـی قراری کشیده دلـم

کدوم بغض و هر شب بغل می کنی،
کـه اشـکـامـو تـا صُب خزر می کنم؟
تـو پـس کوچه های کـدوم غصه ای،
کـه احساسمو در بـه در مـی کنم؟

یـه چـیـزی بـگـو فـکـر قـلـبـم نباش
سـکـوتِ تـو بـدتـر مـنـو می شکنه
دیـگـه هرچقد غصه خوردی بسه!
یه چند لقمه هم سهم قلب منه!

بــایــد کـولـه بـارتـو خـالـی کـنـم
نــبــایــد بـذارم کـمـر خـم کـنــی
چـطـوری مـی تـونـم تحمل کـنـم،
تو از فرط این غصه سر خم کنی؟

نــذار قـلـبـت آرامـش و گــم کــنــه
پریشون بشی مـن تـرک می خورم
تو سردت بشه منجمد می شم از
زمستون هزار دفعه چک می خورم
.
.
.
پ.ن: با تشکر از همراهی "حمیده سادات غفوریان" عزیز…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: