بی تو

تقدیم به غایب همیشه حاضر
________________________
بی تو واژه ها معنا نداره
غزل، قصیده، رباعی ، معنا نداره

بی تو بیت بیت ، اشعارم
وزن و ردیف و قافیه نداره

بی تو در این وادی ابیات ها
مصرع من سبک و ستون نداره

وزن و ردیف و قافیه تو هستی
بزرگ ایل و بادیه تو هستی

بیرق این قبیله در دست توست
هادی و هم سرور ما تو هستی

https://www.academytaraneh.com/75353کپی شد!
1640
۱۳

درباره‌ی محسن مقیمیان

خاک لب تشنه بود و شبنم را در دل خویش جست و جو می کرد گاه هم رو به آسمانها داشت در دلش ابر آرزو می کرد نرم نرمک جوانه ای سر زد خاک لب تشنه را تکانی داد به دل بی صدا و خشک زمین مژده ی وصل میهمانی داد آب هست خاک هست جوانه باید زد