سؤال

بعضی وقتا باخودم فکر میکنم
چجوری یه عمری عاشق تواَم؟
وقتی چشمات اینو بم نشون میده
نــمـونـم که آیـــنـه ی دقِ تـواَم

نــمـونـم که تـرسِ مـونـدنـم داره
واست تبدیل به یه دَغدَغه میشه
شــاهِ شـطـرنـجِ غـرورِ تـو دیـگـه
داره کم کم فکرِِ یه حُـقـه میشه

بـا سـکـوتِ پـر از تـردیـدِ نـگـات
جـوابِ دلـم رو حـالـی مـیـکنی!
نمی فهمی انـگـاری با رفتـنت
پشتِ احساسمو خـالی میکنی

هیچکی تو دنیا نبود به غـیرِ تو
تــمــومِ آرزوهـامــو لــه کـنـه
واسه حرفایی که بغض شد توگلوم
نخواد حتی کمی حوصله کنه

چجوری یه عمره که ترانه هام
فـقط با اسـمِ تو میخورده قـلم؟
تورو یه عمر،چجوری میخواستمت؟
وقتیکه رد میشی ساده از دلم!

اگـه تـو لایـقِ عـشـقـم نباشـی
واسه این دلم چه تو جیهی دارم؟
بعضی وقتا با خودم فـکـر مـیکنم
واسه این سؤالا توضیحی دارم؟!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75326کپی شد!
894
۲۶