هوای بی تو

تو رفتی عشقمون خاکستری شد / تموم دلخوشی هام بستری شد
تو رفتی زندگی یه لحظه پیشم / مـث بازی بچه سرسری شد
تو رفتی خاطره از یادتم رفت / تو رفتی پنجره با باد غم رفت
تو رفتی از سر شیرین قصه / هوای خواستن فرهاد هم رفت
هـنوز عطر تنت توی تراسه / دلم از بی تو بودن تو هراسه
هنوزم پیش تو پرت حواسم / تموم گریه هام از التماسه
هـنوز دلگیر بی تو حال خونه م / هنوز جون داره از حس تو شونه م
منو یه تخت خالی و ترانه / هنوز نم داره با یاد تو گونه م
هنوز کنج خیالم خالی جات / همش زل می زنم به قاب عکسات
تموم سهم من از بودن تو / دوتا رکعت نماز از جنس آیات

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75281کپی شد!
1333
۱۴