تاکسیدرمی…

لای صفحه‌ی رمان / عشقُ تاکسیدرمی کن / فکرهای بِکرَمُ / بااااااز شــــی‌زوفرنی کن
طرح روی جلدمُ / طرح روح من بزن / حرفهامُ درد کن / دورمُ کفن بزن
من که قلب مَعْوَجم / کج شده به سمت تو / اول مقدمه / ضجه‌هام شده تتو
خط به خط که دوره شد / فصلهای اولت / روی پوست خشک من / مونده جای اولت
زندگیِ من شده / ضربه‌های مشترک/ خورده‌های بغضهام / غُدّه‌های پُر تَرک
کم کن از خیال من / وعده‌های ثابتُ / رفته توی خواب من / قرصهای خواب تو
عادتی به رنگ رژ / درد ماهیانه شد / پرچم سفید و سرخ / بهترین بهانه شد
من به حکم هر شبت / بالشم کنار تخت / پنبه‌های زیر سر / مثلِ کنده‌ی درخت
تا کجای فاصله / می‌شه از تو دور شد / زندگی نکرد ولی / زنده توی گور شد
زندگیِ پایِـ تخت / زوزه‌های عکس بود / توو خودم فرو شدن / باز بدون مکث بود
فصل آخر رمان / فکرهای گیج و گند / نسلهای بعد ما / نسلهای پوزخند.

https://www.academytaraneh.com/75234کپی شد!
1213
۵۳