تنها تو موندی

از آخرین تاریخ لبخندم
شاید گذشته قد یک دنیا
دنیای من تلخی همش داره
تنها تو موندی واسه ی فردا

https://www.academytaraneh.com/7519کپی شد!
780
۴