تنها تو موندی

از آخرین تاریخ لبخندم
شاید گذشته قد یک دنیا
دنیای من تلخی همش داره
تنها تو موندی واسه ی فردا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: