شبیه پرتقال خونی …

بخند و شادمونی کن
بدون هیچ بهونه ای
به فکر مردم فک نکن
نترس بگن دیوونه ای
عادت به تنهایی نکن
به عاشقی بدبین نباش
آینده تو نقاشی کن
رنگای روشن روش بپاش
انقد نگو نمی تونم
به اون خدا تو می تونی
زندگیتو ملس بکن
شبیه پرتقال خونی
شیرین شو و تلخی نکن
حتی اگه سخته برات
من میدونم تو میتونی
لذت ببر از لحظه هات
بخند و شادمونی کن
بدون هیچ بهونه ای
به فکر مردم فکر نکن
نترس بگن دیوونه ای
به آدما کمک بکن
از آدما کمک بگیر
دوری بکن از دوستای
نِق نِقویه بهونه گیر
شیرین شو تلخی نکن
حتی اگه سخته برات
من میدونم تو میتونی
لذت ببر از لحظه هات !

از این نویسنده بیشتر بخوانید: