تقدیمی

تقدیم به تمام کسانی که به سبب وجود جنگ های داخلی در کشور هایشان به سوگ عزیزانشان نشسته اند.

باتو هم صدا می مونم باتو که از خود گذشتی
باتوکه معنای عشقو توی آزادی نوشتی
توی این شهر خرابه همه جا از تو نشونه است
تو بگو آخر قصه سرنوشت ما چگونه است

همه حرف تو همینه اینقدر ظلم و جنایت
تا چه وقت ادامه داره بسه این همه شقاوت
اما ازپا نمی افتی واسه تو سخته شکستن
در برابر بدی ها ، رخت نومیدی روبستن

تیر و ترکش هوایی سایه انداخته رو این شهر
بمب خوشه، شیمیایی،خیلیا کشته تو این شهر
پای تقدیر تو انگار با قلم به خون کشیدن
در جواب دادخواهی مرگو هرلحظه چشیدن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: