یاد اون ماه عزیزت

وقتی رو لب های خشکم / آب سرد مزمزه میشه
یاد دستای تو و لب های تشنه ت زنده میشه
وقتی رو پرچمای سرخ / نام زیبات دیده میشه
یاد اون ماه قشنگت / محرم زنده میشه
وقتی تو زندون ظلمت / مظلومی اسیر میشه
یاد قفل و زنجیر و طفلای مسلم زنده میشه
وقتی رو پارچه ی کهنه / رد آتیش زده میشه
یاد خیمه های سوخته توی صحرا زنده میشه
وقتی یه چادر مشکی پر از خاک و گریه میشه
یاد دختر علی زینب کبرا زنده میشه

https://www.academytaraneh.com/74949کپی شد!
802
۱۳