تو به کدوم گل رفتی

تو به کدوم گل رفتی،که حساسُ کمیابی
دوس دارم لحظه هامُ،با بودنت دریابی
بی تو خشک میشه دریام،بی تو دیروزه فردام
بی تو جهنم میشه،رؤیایِ گرمِ دنیام
تو به کدوم گل رفتی،که حساسُ کمیابی
دوس دارم لحظه هامُ،با بودنت دریابی
کاش باد پیغومِ منو،به گوشِ یارم می بُرد
کاش طنینِ آوازم،به کوهِ یارم می خُورد
کاش از تکرارِ نامت،همه دشتا پُر می شد
کاش از موجِ کلامت،همه رودا پُر میشد
تو به کدوم گل رفتی،که حساسُ کمیابی
دوس دارم لحظه هامُ،با بودنت دریابی

https://www.academytaraneh.com/74938کپی شد!
792
۱۱