کله پاچه

کله پاچه!

ما رُ مثلِ گوش دیدی
ما رُ شکلِ گوش دیدی
شایدم تقصیرِ اینه
که ما رُ خموش دیدی

دوتا گوش روی ِ بناگوش
دوتا گوش کنارِ کلّه
گوشتای زیرِ شقیقه
گوشتای سوارِ کلّه

دوتا سوراخن توی سر
واسه گوش به زنگِ حرفات
یا یه انگشت توش تپوندن
یا چار انگشتِ سرِجات!

اینا سیرابی و شیردون
اونا هم مغز و زبونن
با دو چیشم و گونه و پوست
واسه کله پاچه خوبن

زنگوله توو گردنامون
سر تکون دادن و تایید
ما سیاهی لشکراتیم
تا بکوبیم پای تاکید

ناقص الخلقه که نیستیم
یه سر و دو گوش باشیم
با زبون و مغزمون هم
مالِ دیگِ جوش باشیم

بسه به به و بعی دن
بسه چه چه و چهی دن
بسه هش هش و چری دن
هی بزی دن و چمی دن

چشم وگوش ومغز و قلبیم
واسه دیدن و شنفتن
واسه اندیشه و احساس
یه زبون هم واسه گفتن./

محمود ناظری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7473کپی شد!
690
۴