همرنگ آدمها

تو هم شدی مثه همه که عاشقی برات کمه
دیگه برات فرق نداره تو قلب من پر از غمه

تو هم شدی مثه همه یه شیشه ی پر از ترک

وقتی دلی رو میشکنی میگی مهم نیست به درک

تو هم شدی مثه همه پر از تناقض و دروغ

همرنگ آدما شدی تاریک و سرد و بی فروغ

تو هم شدی مثه همه یه سایه یه مجسمه

نقاشی نگاه تو پر از خطوط مبهمه

تو هم شدی مثه همه تو رو ،به دنیا پس میدم
شکسته های قلبمو، میبرم ونفس میدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: