احساس عجیب

چه احساس عجبی بود
من و تو ما شدیم هر شب
تو این کوچه تو این خلوت
شبیه ماه شدی امشب

چشات شکل ستاره
همش چشمک زد و رفتش
عجب قصه ی شیرینی
ستاره میگه با اشکش

تو تاریکی چه روشن بود
نگاه خیره ی اون زن
نگاه هرزه ی ماه رو
چشات امشب به من میگن

تو اغوش کدوم مستی
تو رو امشب ببوسم باز
کدوم اغوش بی احساس
تو رو برده از اغوشم باز

https://www.academytaraneh.com/7446کپی شد!
949
۶