تســــــــــــــــــــاوی (!)

° ¤ ° تقدیم به بانوانی که در هیاهوی دنیای مردانه ،

لطافت " زن " بودن را فراموش کردند… :) ° ¤ °

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

نگام کن مــــن زنـــم ، آره

تعجــــــب داره رفتــــــارم؟
دو تا دستم پــُـــره ، شاید

یه کم سنگین شده بارم

شاید دستــای ز ِبــرَم رو
مث قبــــــــلا نمیگیـــــری

شاید اون برق احساسو

تو این چشما نمی بینی

یه وقتــی شــــاد تر بودم

نگاهم عشقو می فهمید

همین سیمــای یخ بسته

یه روزی گـــــرم میخندید

همـــــون روزای آرومـــم

که مسئولیتـــــــم کم بود

نه قسط و وام و دلشــوره

نه تو چشمام پره غم بود

تو گفتی: " مرد یعنی این

تو شادی اما من ویرون ! "

دلم حق تساوی خواست

از این خـــــونه زدم بیرون

پـــِی ِ پـــول و مقـام و کار

ببین ، غرق زمختی هام

خیال کردم چـــه امروزی !!!

مــُــد ِرنیتـــه شده دنیام !!!

دو پهلو شده احساسم

با احساسات تو سردم

برای تو فقــــــط همسر

واسه مردُم مث مـَردَم !!!

تمــــام حس عشـــق من

تو دنیای تو داغـــــون شد

به دستام که نگـــــا کردم

نگاهــــم غرق بارون شد

نفهمیدی چه یــــــــــخ بستــــم

که می فهمیدی تو ، ای کاش…

خودت گفتــــی قـــــــــوی باشم

تو گفتـــــی اجتمــــــــاعی باش

منو قسطای هر ماهـــم

منو این فکـــــــــر پژمرده

منـو حس لطافت (!) که

تو این دلشوره ها مُرده

تو فکــــر من نمی گنجید

تو دنیـــــــای تو تنها شم

تو این قــرن مــُــد ِرنیتـــه

چه یادم رفته "زن " باشم !!!

نمیخوام این تســــــاوی رو

چه دلتنگم… چه سرگردون

من احساساتمــــو میخوام

بهم دنیامــــــــــو برگردون…

https://www.academytaraneh.com/74263کپی شد!
1023
۵۵