لنزهای رنگی

محکم بگیرم تو آغوش
نزار جداشم ازت یک نفس
کاری کن که مطمئن شم
لنزهای رنگی رو حست بی فایده س

بهم این باور و تلقین کن
که با یه چشمک نمیدمت از دس
دستتو بکش رو موهام
دلم با عشقته که زنده س

بی وقفه نوازشم کن ، بگو دنیان بی من سرده
بگو فکر بودنِ بی من ، از ذهنت یه لحظه ام نمیگذره
منو ترجیح بده وقتی ، اطرافت پر چشمای رنگی
نزار از یادت برم ، نزار بیفتم از چشمت یه سادگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: