دنبال یه دوست

دنبال یه نگاهیم ، لحظه هامُ آروم کنه
نه اینکه با حسِ فریب،زندگیمُ حروم کنه
دنبال یه صداییم ،تلخی هامُ تموم کنه
نه اینکه با سازِ غریب ،صحنمُ نامعلوم کنه
دنبال یه پناهیم، غصه هامُ پنهون کنه
دنبال اون پناهی که، تاریکی رو زندون کنه
نه اینکه با فکر ِ پلید ،این دلمُ ویرون کنه
بلکه با فجر ِ بی رقیب ،آسمونُ حیرون کنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: