رویای فردا

رویای بی فردا…

شب گریه های خلوت و غربت
دل زجه ها ی این من بی تــو
تقدیر شوم بی سرانجامی
مرگ صدای این من بی تو

این کوچه ها حرفامــو می فهمند
پـس کـوچه ها یـــاد تو رو دارنــ (د)
بی من گذشتــی تا خود رفتن
شب گریه ها .. تنهــام نمی ذار نــ (د)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میشد تو باشی با تو معنا شم می شد که آغوشت پناهم شه
حتی واسه رفتن از این دنیا چشمای تو فانوس راهم شه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتی میــری جایی که تنها شی
این آسمــون قد پریدن نیست
من مونــدمــو این نیــمه های خرد
تو رفتنت سمت رسیـدن نیست

با من بمون تا آخرین لحظه
تصویر رویام بی تو می میره
حیفه که از هم بگذریم ..وقتی
قلبــم همیشه پیش تو گیره

یادش بخیر جاده سفر با تو
تو اوج کوه هم بوسه با ابرا
بی چتر و بی سقف و هوا باروون
تعبیر نشد رویام واسه فردا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میشد تو باشی با تو معنا شم می شد که آغوشت پناهم شه
حتی واسه رفتن از این دنیا چشمای تو فانوس راهم شه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترانه سرا : حسین خزایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1269
۸۸