عوض شی یا نشی……. فرقی نداری!

عوض میشی همین روزا و شاید
تو با حال بد ِ من سازگاری
کنار تو یه عمریه که تنهام
عوض شی یا نشی فرقی نداری!/

تمـــوم ِدرد ِ این بــازی همینـــه
تو میگفتی بهم وابستـه میشی
به عادت های تو عادت نکردم
از آدمها چجوری خسته میشی؟!/

همش دلخوش به این بودی که روزی
به آسونی برنجـــونی…جـــدا شی
فقــط با حسـرت ِ روزای روشن
یکم شاید به دردم مبتــلاشی/

رفاقت کــردی عـُمری با غـرورت
منــم دیگــه نمیگم باشه ، برگـــرد
همیشه بی تفـــاوت بـــودن ِ تــو
فقـط زخـــم ِ دلــم رو تــازه می کـــرد /

یه کـــاری کــردی این روزا که وقتی
میبینــم دردمــو دلســـرد میشم
نه من از اوّلشـم بـــد نبــودم
ازین لحظــه به بعد نامــــرد میشم…!

(اگــه تـــوی دلت جایی نبــــاشه
پی ِ رویــــای تــو بودن گــرونـــه
میمـــونم با همین دنیــای سنگی
اگه سهم ِ تو از مـــا بهتـرونـــه……. )

_______________________________

https://www.academytaraneh.com/73647کپی شد!
1587
۷۴