نباشی

نبــاشی که غــزل ، زیبـا نمیشـه
کویــر خشـکِ دل، دریـــا نمیشــه
نباـــشی خواب و رؤیا پوچ میشــه
دیگــه رفتــن ، شبیه ِ کوچ میشـه
نبـــاشی مثنــوی که خوندنی نیس
ملودی روی نُـت، که موندنی نیــس
نبـــاشی از خـــودم بیـــزار میشــم
شبیـــه ِ ســایـــه ی دیـــوار میشـم
نباشی خب دل ِ من تنـــگ میشــه
تمـــوم ِ زندگیــــم بیــــرنگ میشـــه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: