بدون تو…

بدون تودیگه.فرقی نداره زنده بودن
چون خوشم بابودن تو
باازعشق توسرودن
من بدون تویه جسمم!
خالی ازهرعشق وامید
تونباشی فرق نداره گرمیه خونه یاتبعید!
حس من به تونیازماهه به شب چله بودن
تونباشی آسمون من
چقدرخوبه نبودن!
من بدون تو نمیتونم بازم عاقل بمونم
که حتی با خیال رفتنت غرق جنونم
اماباش وعاشقانه بادل تنگم سفرکن
کهنه شدقصه آدم
عشق من روتازه ترکن
معنی اسم قشنگت
باوجودت سازگاره
بی تو دنیای من سرد
تا قیامت بی بهاره..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/73367کپی شد!
992
۹