"من به چشمای تو ایمان دارم"

من به چشمای تو ایمان دارم ………. به دو چشمی که منو میخونه
به دو چشمی که همه دردامو ………. من نگفتم ولی اون میدونه

من به چشمای تو ایمان دارم ………. که منو جادو وافسون کرده
از نگاهت شاد شادم اما ……… شاد بودن منو مجنون کرده

من به چشمای تو ایمان دارم …….. که مثه یه کهکشون میمونه
ته آسمون چشماتو فقط ………. دل عاشق خودم میخونه

من به چشمای تو ایمان دارم …….. مثه شب های خیال انگیزه
مثه یک شهاب آتش باره ……… که میون دل شب میریزه

من به چشمای تو ایمان دارم ….. به دوچشمی که همش اعجازه
به دو چشمی که دل هرمردی …. خودشو جلوی اون میبازه

من به چشمای تو ایمان دارم …… به دو چشمی که سراسر رازه
به دو چشمی که خودش تنهایی …. داره این ترانه رو میسازه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: