خدا دنیامو برگردون

چراهیچکی خداجزتو
دلش واسم نمیسوزه

گله دارم ازاونی که
خودش میبره میدوزه

منی که همه دنیامو
بهش دادموبخشیدم

از اون روزی که دردم شد
من اینروزا رومیدیدم

خدا دنیامو برگردون
نزار زندون شه این خونه

میخوام اینبارو رسوا شم
دلم دیگه نمیتونه

نمیخوام بعد از این دیگه
بگم قسمت همین بوده

خدا دنیامو برگردون
واسه رفتن هنوز زوده

نمیخوام و نمیتونم
ببین دستامو میلرزه

واسم تغییررفتاراش
به این دوری نمی ارزه

اگرچه شونه خالی کرد
بزار خالی شم از هق هق

منِ دیوونه رو دریاب
منِ دیوونه ی عاشق

منِ دیوونه ی عاشق

از این نویسنده بیشتر بخوانید: