میدونم (ایران)

میخونم از دل و جونم تا ابد عاشقت هستم
هر لحظه به تو مدیونم از بوی خاک تو مستم
مدیونم به خاک تو با اسمت آبرو دارم
من رو تو دلت جا کن هر لحظه آرزو دارم
هر لحظه شادیمو به اسم تو مدیونم
هرجا که برم بازم من عاشقت میمونم
هنوزم عاشقت هستم چه دلگیره دلم بی تو
توی هفت آسمون هیچکی نداره مهربونیتو
هنوزم عاشقت هستم واست میگذرم از جونم
واسه اینکه وجودم رو به دستای تو مدیونم

https://www.academytaraneh.com/7279کپی شد!
746
۶