سیب بهشت کی بشم

سیب بهشت کی بشم

شب که میشه ،باز ستاره / مروارید تنت میشه
روز که میشه ، خورشید واست / تنش و آتیش میکشه

سایه بون شهر دلم / باش و بهم نفس بده
من که اسیر دلتم / کمی بهم قفس بده

چقد برام سخته همش / از دور بهت خیره بشم
طرح نبودت و با اشک / به رخ گریه بکشم

شعله بشم سر بذارم / به روی خاکستر دل
یا مثه بارون و غبار / سجده کنم بر تن گل

سیب بهشت کی بشم / براتو چیدنی باشم
چی تن حرفام بکنم / برات شنیدنی باشم

حوصله کن تا که کمی / حال و هوام عوض بشه
کمی محبتم بکن / چیزی ازت کم نمیشه

https://www.academytaraneh.com/72748کپی شد!
1391
۱۸