به خودت بیا

دیگه با تو تابهشتم نمیام
من تورو دیگه تو دنیام نمیخوام
برو ودیگه جهنمم نشو
خستمه باتودیگه را (راه) نمیام

بیخیال برو برس به زندگیت
هرچی بوده بین ما تموم شده
ماروانگاری نساختن واسه هم
حیفِ عمری که به پات حروم شده

دیدی که هیچکی به دادت نرسید
توخیال کردی همه مثل منن
به خودت بیاببین کی موند واست
برو وقید منو دیگه بزن

همه جا دست تورو رومیکنم
منو قربانی نقشه هات نکن
واسه من شاخ نشو شاخت میزنم
منوهی بانیِ غصه هات نکن

کوکجاست اونکه بهت قول داده بود
دنیاشو یه آن به نامت میکنه
دیدی رفت و همه دنیاتو گرفت
دیدی گفتم داره خامت میکنه
دیدی گفتم داره خامت میکنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: