روز روشن

بالا میارم عشقتو با بغض
با رفتنت غم روی غم ریختی
من روز روشن عاشقت بودم
تو شب به شب با کی رو هم ریختی
اونقد دروغ به خورد من دادی
که از نفس کشیدنم سیرم
زیر پامو خالی اگه کردی
از پا که افتادم با سر میرم
هرچی که کوتاه اومدم بسه
هم قد رویاهای من نیستی
دیگه حقیقت پیش رومونه
تو ادم عاشق شدن نیستی
تصمیم من ینی خداحافظ
با طعم تلخ نافراموشی
بی تو هنوزم با تو میمونم
بی من عزیز کی اخه میشی

همیشه بالا بردمت از اینی که بودی یه عمر
یه روزی میفهمی تو هم,دست بالا دست همیشه هست
همیشه از خودم زدم با عشق بزرگترت کنم
با من تو مغرورتر شدی با تو غرور من شکست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/72600کپی شد!
1549
۶۶