سه ضلعی جدایی

نفهمیدی وجودم رو
ندیدی تو منو با درد
برا باور این دردم
قسم خوردن منو رو کرد
منو اسون طرد کردی
برا چیزی که من هستم
نمیخوام باشم اونی که
دلت میخواد، خودم خستم
طی این تصمیم اخر
تو رفتی و نموندی باز
جوابم شده تنهایی
شده بی کسی ها اغاز
شدم طردو نفهمیدی
منو می کشه تنهایی
دیگه ساختی واسم اینجا
سه تا ضلعه این جدایی
شدم طردو نفهمیدی
به همراهم یه تنهایی
که هستن راس این ضلع ها
سه تا ضلعه این جدایی
هدیه ی من شد، تنهایی
برام ساختی واسم اینجا
یه مثلث جدایی
نفهمیدی،طردم کردی
به همراهم یه تنهایی
حالا گیرم تو این شکلک
تو مثلث جدایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: