یه عاشق…

عشق اونه که حتی اگه بگی برو،بازم بمونه

وقتــــی کـه دلواپسی از چشمات بخــــونه

وقتـــــی بدی،طاقـــت بیــاره روبه راه شی!

حتی نــذاره لحظـــه ای ازش جــــدا شی ..

تـوی ســـفر هــم با تـو و یادِ تـو باشــــه!

کســی بجــز تـو تـوی قلــبِ اون نباشــه

تـو بدتــریــن شرایــطم از تـو نرنجــــــه!

تنـها تـو رو با منطـــقِ قلبش نسنجــه!

عشق اونه که حسش رو جایی جا نذاره

تـوو سختیــا نبُـــــرّه و طاقــــت بیــــاره

به خاطــرت دنیـــــا رو زیبـــاتـر ببیــــنه!

فرقِ یه عاشـــــق با بقیـه تو همیــــنه!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/72530کپی شد!
894
۳۲