چشمای نازت …

توی اون چشمای نازت
یه بغل ستاره دیدم
رنگ زیبای بهارو
از تو باغ غنچه چیدم

توی اون چشمای مستت
خودمو زدم به دریا
با نگاه آسمونیت
دلمو بردم به رویا

توی اون چشم خمارت
گلای اطلسی دیدم
آسمونو ، شب ستاره
پای چشمای تو دیدم

منمو ، یه دنیا احساس
تویی یو ، سبد سبد یاس
برای باور بودن
تویی یو رویای فرداس

توی اون چشمای نازت
یه بغل ستاره دیدم
رنگ زیبای بهارو
از تو باغ غنچه چیدم

https://www.academytaraneh.com/7253کپی شد!
840
۶