خود درگیری

با خودم درگیرم/ خسته از تزویرم
توی چار راه دروغ/ آخ چه بی تاثیرم
می نویسم تا تب/ از تنم بیرون شه
تب پول و قدرت/ واسه چی ویرون شه

"من شکایت دارم/ با تو ام ای انسان
وعده هات خالی بود/ روحمو برگردان"

وقتی دنیا از من/ هرزگیمو می خواد
یا که هر نامردی/ بردگیمو می خواد
یکی میگه عابد/ باشو من می گم چشم
یکی می گه امّل/ نخر از هر کس پشم

"من شکایت دارم/ با تو ام ای انسان
وعده هات خالی بود/ روحمو برگردان"

واسه رسوا نشدن / عادته همرنگی
جماعت بسه دیگه/ تا به کی صد رنگی

"من شکایت دارم/ با تو ام ای انسان
وعده هات خالی بود/ روحمو برگردان"

از این نویسنده بیشتر بخوانید: