ناخداگاه

ناخداگاه / به خودم اومدم
دیدم شالش / تو پیادرویه
فهمیدم / که تو مستیم
دیدم فقط / داره میدویه
حالیم نبودو / مثله بید میلرزیدم
وختی فهمیدم / فقط میخندیدم
بطریو پرت کردم / به دیوارو
شکوندم ضبطو / قطع کردم نوارو
اوـــ اون موقع هنوز دیر نبود
اوـــ اما اشتحایه من سیر نبود
تورو به چشم ابزار نگاه نکردم
عاشقت بودمو افشا، نکردم
بی حوصله ام بیتو / خیلی کسلم بیتو / قریبونه را میرم / تو این کوچه بدونه تو
هر جارو که میبینم / خنده پره از خنده / این دنیا برای من / دیگه پوچه بدونه تو
اوـــ اون موقع هنوز دیر نبود
اوـــ اما اشتحایه من سیر نبود
تورو به چشم ابزار نگاه نکردم
عاشقت بودمو افشا، نکردم
دیوارو میریزم / انقدر که مشت میزنم
باهمین دستی که / اثرش روصورته تویه
اون موقع بد بودم / اما عاشقت بودم
دستکش کانواییت / اینجاست هنوز نویه
بی حوصله ام بیتو / خیلی کسلم بیتو / قریبونه را میرم / تو این کوچه بدونه تو
هر جارو که میبینم / خنده پره از خنده / این دنیا برای من / دیگه پوچه بدونه تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: