توروکم دارم این روزا

تورو کم دارم این روزا
توروزای غم وشادی
مث رویای یه بلبل
که یادش رفته آزادی
تورو کم دارم این شبها
تو این شبهای دلشوره
مث یه ماهی تنها
که ازتنگ خودش دوره
تورو کم دارم این روزا
تو این روزای بارونی
واسـه آزادی قلـبِ
تو دست غصه زندونی
تو روکم دارم این شبها
تواین شبهای بی تابی
مث حس یه لالایی
برای مرگ بی خوابی
تورو کم دارم این روزا
تواین روزای دلتنگی
میون این همه دیوار
دلای ساکت وسنگی
توروکم دارم این شبها
تواین شبهای افسرده
واسه دل کندن ازشهری
که تودست هوس مرده
تو روکم دارم این روزا
توروزای فراموشی
روزای غفلت وتردید
شبای تار خاموشی

https://www.academytaraneh.com/7223کپی شد!
709
۱۴