تصمیم رفتن "اسحاق "

جلومو دیگه نگیر ،دارم از پیشت میرم

تو این بازی عشق ، من خیلی پیرم

تو حرفاتو زدی ، از حرفات خستم

جلوم وای نستا ، من از پیشت رفتم

نمی ترسم از این راهی که در پیش گرفتم

تو کاری کردی که دستت جداشه از دستم

تو، مدتهاست، منو از خاطرت بردی

از این رو ، در قلبمو به روت بستم

فکر نکن ، از تو غمگینم ، تو تنهایی خودم اسیرم

فکر نکن در این تصمیم ،درخیال عشقت در گیرم

فکر نکن ، از تو غمگینم ، تو تنهایی خودم اسیرم

فکر نکن در این تصمیم ،درخیال عشقت در گیرم

( فکر نکن)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: