همه چی ارومه؟!؟

همه چی ارومه؟
خوش به حالت دوستم
وقتی این رو خوندی
داغی رفت از پوستم
تو چقدر خوش بختی
ارومی با عشقت
زندگیت شد تازه
غرق نشد قایقت
غصه هات زود خوابید
ولی واسه ما نه
خسته ایم از برخورد
با حرف اینجا نه
چه ساده میبالی
به بوده همراهت
میدونم خوشحالی
وقتی باشه ماهت
همه چی ارومه؟
خیلی وقته نیستش
حتی واسه ی تو
حتی واسه بیستش
همه چی اشفتس
ارامش نابوده
پول اومد جای عشق
اونو کرد فرسوده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/72171کپی شد!
911
۱۴