میشه و نمیشه / یصیر و ما یصیر(عربی فارسی)

ایصر تاکل کل اکل انت ابهـــــــواک
ایصیر تمشی اویه الگبر یدفن خطاک
ایصیر تخرج من ظلام الــــــی بلاک
ما یصیر اتبیع قلبک لــــــــل اذاک
***
ایصیر تسکن کل مدینه ابرادتـــک
ایصیر تعدل لو تدنّس صحبتـــــک
ایصیر تحمل نظر ناس العادتـــــک
میصیر تهلس ریش کامل طیرتک
***
ایصیر تذهب مع احبابک کل مکــان
ایصیر تفدی الگلب حبک فی گرگان
ایصیر تنسه الالم فی سیر الزمــــان
مایصیر اتضیّع گلب یحمل حنـــان
***
ایصیر تتحمّل مراره کـــــل دوا
ایصیر تشلع کل الم من کل اذا
ایصیر تشری العزه بحلام الهوا
میصیر تگطع راس مبری مبترا
***
ایصیر طیر او طایر ابوسط السمه
ایصیر سرک مع حبک تختمـــه
ایصیر تلعب بل محبه النادمـــه
میصیر غناوه بلا عود او حــمه
***
ایصیر ترکب بل بلم وسط البحـر
ایصیر بشعارک تداوی کل ســهر
ایصیر تقبل طب الابره ابکل نظـر
میصیر بل قوه تدک گلب العبر
***
اتصیر فد یوم انته قائد لو فقیـــــــر
ایصیر تبذل کل وجودک للمصـــــیر
ایصیر تعبد ربک ابدربه تسیــــــــر
میصیر تحسب کل ذهب بوه الفطیر
***
میصیر تتدخل ابکل نوع الشئـــــــون
ما یصیر تحرگ گلب کل بیت ابضنون
میصیر اتصلّی براضی الرافضــــــون
لاکن اتصیر انته عابد لو حنــــــون
***
معنی فارسی شعر :میشه و نمیشه
میشه آدم بخوره غـــــــــذایِ زور
میشه دل رو می سپاری سوی گور
میشه از ظلمت رهایی سوی نـــور
نمیشه دل داد به هر کس دور دور
***
میشه از هر شهر جابجا بشـــی
میشه عادل باشی یا آدم کشـــی
میشه با دشمن نمایی سر کشـی
نمیشه بالِ پرنده پر کشــــــی
***
میشه با دوستان همراهی کنـی
میشه در گرگان دل بازی کنی
میشه درد تو رو بیراهه کنــی
نمیشه دلی رو گمراه بکنـــی
***
میشه تلخی دوایی رو چشیــــــد
میشه ریشه ی هر دردی رو برید
میشه عزّت و صفایی رو خریــــد
نمیشه با ظلم یک گردن بریـــد
***
میشه در آسمونا پرواز کنـــــی
میشه با یاران تو همراز کنـــی
میشه با دلداده ات باز کنـــــی
نمیشه ترانه ات بی ساز کنـی
***
میشه رو قایق گهی پارو زنـــــی
میشه با عشقت گلی دارو زنـــی
میشه باور کرد طب سوزنـــــی
نمیشه با حرفِ زور دل بشکنی
***
میشه روزی تو گدایی یا که شـــاه
میشه دل سوزی کنی گنجت به راه
میشه عابد شد به عشقِ هر خــــدا
نمیشه عوض کنی طلا به کـــــــاه
***
نمیشه حریم شخصی رو شکست
نمیشه وارد خونه های بســـــــت
نمیشه رو هر زمین غصبی نشست
ولی میشه هر زمان خدا پرســت
***
جاسم ثعلبی(حسّانی) ۱۶/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7213کپی شد!
703
۲