نبخش… .

(به امّید خدا بزودی اجرا خواهد شد)

دل سیاه و سنگمو نبخش
نبین که داره درد میکشه
عذاب این خیانت آخرش
منو به دار درد میکشه…!

نه باورم نکن، دروغ بود
تموم عشق و حس من به تو
به من امید عاشقی نده
هدر نده گلم تلاشتو…

تموم خاطرات خوبتو
به حرمت گذشته ها ببر
نمونده آبرو برای من
تو آبروی پاکتو بخر…

دلیل موندن تو بعد از این
فقط تو رو تباه می کنه
به من تو هم گلم وفا نکن
که قلبتو سیاه میکنه…!

تموم مونده های عمر من
عذاب حسرت گذشته هاس
نخواه ازت بخوام بگذری
خدا تو رو برای من نخواس

دل سیاه و سنگمو نبخش
نبین که داره درد میکشه… .

از این نویسنده بیشتر بخوانید: