نقشه گنج

بیا…مث من نباش که رفتم شدی تنها مث من که تو رو در آورد با رفتنش از پا
بیا…مث من نباش که قولش رفته بود از یاد که میگفت بات میمونم حتی اگه دنیا نخواد
غرور بود یا که هوس بود نمیدونم فقط اینو میدونم…پشیمونم
فریاد میزنم داد میزنم،کجایی پس دلبر من عزیز من،دنیا خراب میشه بی تو رو سر من
هوار میکشم جار میکشم،سر به سنگ خورده منم بی تو تموم میشه برام،دلیل زنده بودنم
اون روز نباید ترکت میکردم وقتی که باید درکت میکردم
دور شدم از تو هر دم و هردم حالا نمیدونم چطور میشه برگردم
من راهو گم کردم واسه پیدا کردنت من خیلی استخاره کردم

آخه تو گنج بودی و من،وقتی که رفتم نقشه ی گنجو…پاره کردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: