چاله این عشقو بکن…

نه در به در نه با همیم

نه تو خوبی نه من بدم

چاله این عشقو بکن

من دیگه قیدتو زدم… !

همونجا که چشای تو

از چش من حیا نکرد

همونجا که جلوی اون

دلت منو صدا نکرد

همونجا چال شد دل من

همونجا که دلم شکست

همونجا که چشمای تو

چش رو غریبه هانبست

حیف تموم لحظه هام

حیف منو واژه : ” ما ” !

افتادی از چشای من

برو پیش غریبه ها…

تو راست میگی باشه بابا

تو خوبی اما من بدم

هر چی که بود تموم شده

من دیگه قیدتو زدم… !

https://www.academytaraneh.com/7179کپی شد!
912
۲۳