فلستین فلستین

فلسطین فلسطین

ف فدایت میشود گلهای پرپر
به زیر آتش دستای کافر
ل لباس سرخ خون بر تن کشیده
شقایق های سرخ دشت باور
س سکوت ظلنت این شب شکسته
صدای نغمه الله اکبر
ط طلسم این قفس رو خرد کرده
تن غرق به خون یک کبوتر
ی یه کودک روی خاک تشنه مونده
میون دستای بی جون مادر
ن نمونده دیگه چیزی تا خود صبح
بمون وجون بده یه بار دیگر

ف فروکن دشنه تیزت رو دشمن
میخوام خونی بشه این خسته پیکر
ل لبای این قناری سرخ سرخه
شده سیراب از نیش یه خنجر
س سیاهی روی دنیا رو گرفته
سپاه عشق رو کویار ویاور
ط طلوع دیگری میرسه از راه
فقط طاقت بیار این شب آخر
ی یه بار دیگه پاشو از دل خاک
نکنه جون بدی تو قلب بستر
ن نگا کن به زمین تشنه ازآب
بکن از خونت این خاک زمین تر

https://www.academytaraneh.com/71466کپی شد!
1649
۴۲