بخند عشقم

امشب تو میخندی کنار من

باتو فقط خنده است کار من

خندیدنم خنده خنده به روت آورد

خندیدنت دردای تلخو برد

یادت میاد اون لحظه ی اول شیرینترین لبخند رو لبهام؟

یادم میاد اون خنده ی اول محکمترین پل بود رو غمهام

آره کنار تو همه اش خوش بود این قلب ناراحت ازین دنیام

آره کنار من همه اش خوش بود اون قلب پاکت ، خنده تو میخوام

تازگیا با من نمیجوشی با من که بی تو تر شده زخمام

با من که سوختن با نم چشمات تازگیا مد شد توی دنیام

بامن بگو چیشده عشق من هق هق شده اون خنده های ناز

میخندم انقد تا بیای پیشم ، میخندم انقد تا بخندی باز

آره بخند بامن برای من از خنده هات غصه گریزوونه

انقد بهت میگم بخند عشقم تا خنده هات سقف و بلرزونه

دستاتو میگیرم اگه تلخه این لحظه های تلخ تکراری

دستاتو میگیرم بیای با من تا خنده های ناب اجباری

دستامو میگیری دلم خوش شه ؟ از اینکه بامن تو هنوز شادی؟

ویروون شه هر چی که تورو گریوند یک خنده مونده تا به آبادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: