جاده

جاده تو نشون بده من بی نشونم
میدونم بی همسفرتنها می مونم
میدونم همسفر از اینجاگذشته
منو توی جاده ها تنها گذاشته
جاده گمگشته ام اینجا ندیدی
نکنه صدای پاشو نشنیدی
جاده تو چرا یه انتها نداری
نگو از مسافرم خبر نداری
نگو که مسافرم اینجا نبوده
میدونم که رد پاش تو جاده مونده
میدونم اگه نشونه ای نگیرم
میون این جاده ها تنها میمیرم
خیلی سخته تو باشی نشونه ای نباشه
میون این جاده دیداری نباشه
جاده تو نشون بده من بی نشونم
میدونم بی همسفر تنها می مونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7117کپی شد!
811
۱۲