یکی داره با سایه ها میرقصه

شونه های شب پره از ستاره

نگاه احمقانه تون چه هاره

عرق میشینه رو صدای بارون

وقتی که حرف تازه ای نداره

عکس خدا به دیوارای شهره

دنبالشن به جرم آفریدن

یکی داره با سایه ها میرقصه

یه مرده در حال نفس کشیدن

وسوسه زیر پوست ماهه اما

چه موذیانه پاک و ساده مونده

چشمای هرزه رو پسندیده و

وقاحتو به آسمون کشونده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7111کپی شد!
1109
۱۶