. . . خــ و د کــ شــ یــــــ . . .

خودکشی راهِ کـج تـوو بـیـراهـه
خودکشی سربِ توو گلو،بی جیغ
خودکشی یـعنی دل بـریدنِ تـو
خودکشی یـعنی رگ بریدنِ تـیـغ

خودکشی تُف به صورتِ تقدیر
خودکشی گریه های یک نوزاد
خودکشی جیـب خالیِ مـادر
نسخه ی قرص و شربتِ آزاد

خودکشی فاجعه ولی ممکن
خودکشی شوخیِ بـدِ دنـیـا
خودکشی حس و حالِ تک دختر
وقـتِ دفـنِ جـنـازه ی بــابــا

خودکشی بی کسی و تنهایی
خودکشی حسِ پشتِ پا خوردن
خودکشی زخمِ دشنه ها از پشت
از رفـیـقـا یـکـی دوتـا خــوردن

خودکشی گریه های زندونی
خودکشی مثلِ واژه ی آزاد
خودکشی حالِ دختری که پدر
شوهرش داده واسه خرجِ مواد

خودکشی اشکِ مردِ شرمنده
خودکشی هر دفعه زمین خوردن
خودکشی توو فشارِ بی پولی
دیـدنِ گـشـنـگـیِ بـچه و زن

خودکشی تن فروشیِ دختر
خودکشی شاعری که پوسیده
خود کشی دردِ بی پدر مادر
یا کسی که خـیـانـتـی دیـده

خوبِ من!خودکشی رهایی نیست
نـــا امـیـدی یـه چــوبـه ی داره
قــلـبـتـو راهـیِ خـدا کـن کـه
واسـه هـر دردیـم دوا داره

https://www.academytaraneh.com/71064کپی شد!
1393
۸۶