بازی خوردم

تازه حالیم شده ،بازی فقط خوردم
خوردم زیاد از حد ،که بالا آوردم

این رابطه رد شد ،تاریخِ انقضاش
غرقه مثِ کشتی ،همراهِ ناخداش

حرفات فقط ژستِ ،عشقُ نشون میداد
حرفام به تو بوی ،عشق و جنون میداد

فیلمن همه حرفات ،نوارش توو سرم
انقدر چرخیده ،تاره دور و برم

ساعت دیگه خوابید ،سکانسِ مرگمه
هوای تو توی ،تنِ سرنگمه

مهدی کامرانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70549کپی شد!
1018
۱۶