کدوم مسیر…؟

تو از کجا ازم جدا شدی
که جاده ها هنوز پی تو ان
هنوز م این چشای عاشقم
دنبال تو تو جاده می دوان
هنوز اسیر عطر خاطرم
هنوز دلم به بودنت خوشه
به اینکه تو میای از این مسیر
این انتظار دلم رو می کشه

تو این مسیر هنوزم این دلِ… بی آشیون همش پیت میاد
هنوزم این چشای بی رمق …یه تصویر از نگاه تو می خواد
تو این شبی که حس سرد من … خواب ابد تو چشم من نشوند
شاید بازم بیای از این مسیر …وقتی دیگه چیزی ازم نموند

یه عمره که جنون زده به من
یه عمره سرگردونه جاده هام
بگو کجا ازم جدا شدی
بگو کجا باید پیت بیام؟
بگو که بازم دل بدم به تو
که کل جاده ها رو طی کنم
بگو که راهیه سفر بشم
که تو سفر بهار و دی کنم

تو این مسیر هنوزم این دلِ… بی آشیون همش پیت میاد
هنوزم این چشای بی رمق …یه تصویر از نگاه تو می خواد
تو این شبی که حس سرد من … خواب ابد تو چشم من نشوند
شاید بازم بیای از این مسیر …وقتی دیگه چیزی ازم نموند

از این نویسنده بیشتر بخوانید: