بارون…

آسمون داره میباره../..بغض روی سینم میزاره
تک و تنها تو خیابون../..پرسه میزنم دوباره
تو سرم غوغایی بر پاست../..پر واژه های پر پر
که تو ذهنم توی جنگن../..مثل جنگی نا برابر

انگار امشب مال من نیست
آسمون ترانه میگه
از یه عمر گلایه من
داره عاشقانه میگه

روی کاغذم که خیسه../..زیر بیرنگیه بارون
پاک میشه اشکای خودکار../..میمیره ترانه آسون
میشینم یه گوشه تنها../..زیر بارون پر اشکم
میشوره چشمم و آروم../..جون میده روحمو کم کم

انگار امشب مال من نیست
آسمون ترانه میگه
از یه عمر گلایه من
داره عاشقانه میگه

قدمای آروم آروم../..رقص بارون روی گونم
تو یه تابستون باریدن../..تهِ بغض خوب میدونم
اگه تو نم نم بارون../..من یه مشت ترانه باختم
اما زیرِ غمِ اشکاش../..عمری عاشقانه ساختم

انگار امشب مال من نیست
آسمون ترانه میگه
از یه عمر گلایه من
داره عاشقانه میگه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: