دنیا،بدونِ تو…

خونه بدونِ تو،زندونِ بی دَره
این زندونی روزاش،راحت نمیگذره
هر روز یه قرنِ ُ،هر ثانیه ش یه سال
محالِ یک شبم،بی گریه بگذره
جون میده هر نفس،دیوار این قفس
خونه بدونِ تو،یه جسمِ بی سَره !
انگاری غربتِ،خونه بدونِ تو
از درد غربتم،این درد بیشتره
بیشتر ازین غربت،دردم ازینه که
این عطر لعنتی،ازم نمی پَره…
گناهِ من جز عشق ، چیه؟نمیدونم!
انگار سزای عشق،عذابِ ، کیفره
چشامو می بندم،حرفی نمی زنم
دنیا بدونِ تو،هم کوره هم کَره

https://www.academytaraneh.com/69966کپی شد!
985
۲۲